Menu

Klachtenregelingen en WBGO

Versie: 2.0
Datum:18-12-2018

Interne klachtenprocedure

Fysiotherapie Schmitz heeft een klachtenprocedure ontwikkeld ten behoeve van haar patiënten.

Patiënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen.

De praktijk ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die haar bereiken. Het doel is de klacht zoveel als mogelijk  binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet dan kunnen er verder de officiële procedures gevolgd worden.

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van de praktijk. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld en staat op de Y schijf.  Alle medewerkers zijn verplicht als sprake is van een klacht dit formulier in te vullen.De klacht wordt tijdens de eerst volgende vergadering besproken. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de actiepuntenlijst en bewaakt, zie onder.

Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost.

Daarnaast kan een patiënt een klachtenformulier invullen op de website. Op het formulier kunnen patiënten klachten en/of verbeterpunten voor de praktijk aangeven.

De klachten en/of verbeterpunten worden in de vergadering met alle medewerkers besproken. (onderstaande procedure is hierop ook van toepassing vanaf punt 10)

Procedure:

 1. Klacht of uiting van onvrede van patiënt komt binnen bij de desbetreffende fysiotherapeut.
 2. De fysiotherapeut signaleert de klacht en tracht dit direct bespreekbaar te maken met de patiënt.
 3. De fysiotherapeut zoekt indien mogelijk in samenspraak met de patiënt naar een oplossing.
 4. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden dan wordt de praktijkhouder ingeschakeld.
 5. De klacht en het resultaat wordt door de fysiotherapeut teruggekoppeld naar de praktijkhouder en er wordt een melding gedaan via pp.schmitz@fysiotherapieschmitz.nl
 6. Indien de patiënt de klacht niet met eigen behandelend fysiotherapeut wenst te bespreken dan wordt aangeboden om de klacht met de praktijkhouder of een andere fysiotherapeut te bespreken.
 7. Tijdens het gesprek tussen de patiënt en de praktijkhouder of andere fysiotherapeut wordt de klacht besproken.
 8. Er wordt in samenspraak met patiënt gezocht naar een oplossing.
 9. Wanneer de klacht niet direct opgelost kan worden dan wordt afgesproken dat de patiënt binnen twee weken een vervolggesprek krijgt waarin het resultaat en de conclusie worden besproken.
 10. De klacht wordt behandeld tijdens de vergadering en tevens wordt de klacht gemeld middels het meldingsformulier.
 11. De praktijk neemt maatregelen (zo nodig in het primaire proces) om de klacht in het vervolg te voorkomen;
 12. De uitkomsten worden (indien gewenst) met de patiënt besproken.

Is de patiënt ondanks de inspanning van behandelend fysiotherapeut en/of de praktijkhouder niet tevreden gesteld dan wordt de patiënt de mogelijkheid geboden om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie van het KNGF. Bij een klacht die ingediend is bij het KNGF volgt de klachtenprocedure conform het ‘Reglement Klachten regeling Fysiotherapie”.

Voor meer info:

Voor het klachtenformulier kunt u klikken op:

Klachtenformulier Fysiotherapie Schmitz

Voor diverse klachtenprocedures kunt u klikken op onderstaande links:

Klachtenregeling fysiotherapie

Folder Commissie Alternatieve Geneeswijzen

NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) klachtenprocedure

https://www.kngf.nl/praktijkvoering/de+praktijk/klachtenregeling.html


WGBO

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten. Zoals bijvoorbeeld recht op duidelijk informatie van de fysiotherapeut en inzagerecht in uw dossier, maar daarnaast heeft u o.a. de plicht om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen en de fysiotherapeut van eerlijke informatie te voorzien. Wilt u meer weten? Vraag dan uw fysiotherapeut om meer informatie.