Menu

Privacy Policy Fysiotherapie Schmitz en reglementen

Privacy Policy, behandelovereenkomst en regelingen

Fysiotherapie Schmitz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Schmitz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Schmitz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Schmitz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Schmitz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Schmitz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van de persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie Schmitz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Schmitz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Schmitz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-bb/loycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Schmitz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Schmitz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Schmitz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Schmitz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Schmitz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Schmitz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cameratoezicht

Op sommige locaties kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht, bijv. bij de in- en uitgangen van het gebouw, parkeerterrein(en) en in sommige gevallen ook in de wachtruimtes. Dat doen wij om ons en onze cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag en voor de cliëntveiligheid (bijv. om te signaleren of iemand onwel wordt of valt).Deze camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Schmitz  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Schmitz van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken voor uw eigen veiligheid.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Regelementen

Behandelovereenkomst Fysiotherapie Schmitz

Dit formulier is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling.

Behandelovereenkomst
Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer de therapeut verwacht u niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met u bespreken. Indien gewenst zal de therapeut u, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuzevrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de onderstaande beschreven huisregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

Huisregels Fysiotherapie Schmitz
• Fysiotherapiepraktijk Schmitz is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en de fysiotherapeuten zijn als registertherapeut geregistreerd.
• Graag uw legitimatiebewijs meenemen bij het eerste bezoek.
• De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering. U dient zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden.
• Voor de volledigheid, wij kunnen in ons systeem niet zien of u elders onder behandeling bent of bent geweest.
• Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
• U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling
• Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
• Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
• Wij willen u erop wijzen dat de herinneringsmail die van ons ontvangt slechts ter ondersteuning dient. Mocht u een afspraak missen door het achterwege blijven van deze mail, nemen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw gemaakte afspraken.
• Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. De praktijk is toegankelijk voor minder validen/rolstoeltoegankelijk.
• De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
• De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
• Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat. ( op dit moment bieden we geen lectuur aan ivm COVID maatregelen)
• In de gehele praktijk geldt een rookverbod
• Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan
• Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
• Bij verhindering van een afspraak dient u 24 uren van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
• Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
• Gebruik van fotocamera is verboden in de gehele praktijk.
• Iedere patiënt of fitness klant traint op eigen risico.
• Kinderen mogen alleen onder toezicht van een fysiotherapeut op de apparatuur.
• Telefonisch, 053-5721763, zijn wij bij voorkeur bereikbaar van 08.00 – 16.30 uur i.v.m. aanwezigheid van de secretaresse. Voor de openingstijden zie: www.fysiotherapieschmitz.nl
• Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch (053 – 572173) of via de mail, info@fysiotherapieschmitz.nl regelen.
• Studenten van de Saxion Hogeschool Enschede lopen bij ons stage. Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
• Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken.

Rechten en plichten
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie privacyreglement), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht, goed hulpverlener schap.

Verwachtingen
Wij vragen u:
• de therapeut duidelijk en volledig te informeren, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven.
• de adviezen van de therapeut op te volgen, zoals het oefenprogramma voor thuis.
• de reacties op het onderzoek / de behandeling terug te koppelen aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
• de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg te dragen voor een goede lichaamsverzorging.
• geheimhouding en respect voor de persoonlijke levenssfeer van uw therapeut.
• klachten over uw behandeling of bejegening door uw therapeut of een van de andere medewerkers in eerste instantie bespreekbaar te maken met uw therapeut.

Van de therapeut mag u verwachten dat:
• hij u zo goed mogelijk informeert en behandeld.
• onderstaande privacy regels worden nageleefd.
• klachten over uw behandeling of bejegening zullen worden behandeld conform de richtlijnen van het SKF

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, wordt er door uw therapeut, een registratie bijgehouden van uw medische- , behandel- en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast beschikt de praktijk over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en / of behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.

Privacy regels
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Het medisch dossier moet 15 jaar lang bewaard worden en wordt daarna vernietigd.
Wanneer het voor het van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Indien de patiënt minderjarig (<18) os, dient er voor de behandelovereenkomst toestemming te worden verleend door een ouder of voogd.
Nadat de client behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen praktijk, kenbaar maken.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is kan een fysiotherapeut van buiten de praktijk worden gevraagd uw behandeling over te nemen.

Werken met stagiaires
Fysiotherapie Schmitz biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. De stagiair valt onder de verantwoorden en toezicht van één van de fysiotherapeuten. Het kan dus voorkomen dat u wordt behandeld door een stagiaire. Vooraf zal hiervoor toestemming worden gevraagd.

Vergoedingen
Fysiotherapie Schmitz heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en prijsafspraken gemaakt. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Wanneer u niet of niet voldoende verzekerd bent dan gelden de tarieven volgens de prijslijst.
De actuele tarieven hangen in de praktijk en zijn ook terug te vinden op de website.

 

Algemene voorwaarden Fitness Fysiotherapie Schmitz

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle overeenkomsten tussen Fysiotherapie Schmitz en het lid en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd door middel van het, door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw, invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Fysiotherapie Schmitz.

2.2 Het lidmaatschap is persoonsgebonden.

Artikel 3: Duur van het lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap is aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand.

3.3 Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie van Fysiotherapie Schmitz.

3.4 Bij langdurige ziekte of zwangerschap enz. is het mogelijk om in overleg voor een kosteloze stop-periode in aanmerking te komen.
De duur van het contract blijft wel gehandhaafd.

3.5 De beslissing tot beëindiging, stilzetting of verlenging en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling wordt genomen door Fysiotherapie Schmitz en is voor het lid bindend.

Artikel 4: Tarieven
4.1 De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Fysiotherapie Schmitz worden aangepast, afhankelijk van o.a. de kostprijsfactoren, maar het lid heeft wel het recht om de overeenkomst binnen een maand na afloop van de laatst overeengekomen termijn op te zeggen indien het lid de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Artikel 5: Betaling
5.1 Automatische incasso vindt 1x per maand plaats; rond de 25-ste van de maand .

5.3 Bij automatische incasso dient het lid ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de rekening staat. Indien dit niet het geval is dient men ervoor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Fysiotherapie Schmitz staat.
Bij het uitblijven van tijdige betaling zijn alle kosten van de incasso, gerechtelijke invordering en rentekosten voor rekening van het lid.

Artikel 6: Faciliteiten
6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Fysiotherapie Schmitz aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2 Het lid onderwerpt zich aan de door Fysiotherapie Schmitz gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven.

6.3 Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en
discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.

6.4 Indien het lid de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om het lid de toegang te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gebondenheid van het lid om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

6.5 Door ondertekening van het incasso formulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserves te aanvaarden en zich naar de inhoud daarvan te zullen gedragen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Het lid verklaart hierbij dat hij/ zij het onderhavig sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel door hem/haar worden gedragen. Tevens zal het lid Fysiotherapie Schmitz vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 In het geval de voorwaarden van Fysiotherapie Schmitz niet voorzien in een ontwikkeling en/of situatie heeft Fysiotherapie Schmitz het recht daarover aanvullend te bepalen. Deze aanvulling zal geschieden in de geest van deze overeenkomst,
redelijkheid en billijkheid en is voor het lid bindend.

8.2 Fysiotherapie Schmitz is tijdens zon- en officiële feestdagen gesloten, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of teruggave. De vervallen trainingen kunnen op een ander tijdstip worden ingehaald.

8.3 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 9: Aantallen
9.1 Fysiotherapie Schmitz heeft het recht om in zomer bij minder dan 5 deelnemers de trainingen te annuleren. Dit moet 1 maand van te voren bekend zijn. De cliënten die wel aanwezig zijn hebben het recht om in andere groepen in te halen.
Opmerkingen
• Waar in dit document de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.
• Waar in dit document wordt gebruikt kan ook cliënt of klant worden gelezen.
• Wijzigingen voorbehouden.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement en reglementen nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Schmitz , Hibbertsstraat 22, 7481 JD Haaksbergen.

Telefoonnummer: 053- 5721763

Info@fysiotherapieschmitz.nl.

Fit kids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen/jongeren met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.

De trainingen van 1 uur worden wekelijks gegeven door de kinderfysiotherapeuten Nancy Stokkers of Peter Paul Schmitz op onze locatie bij USA aan de Trompstraat.

Meld je nu aan en ontvang gratis een leuke rugtas met mooie handdoek en bidon aangeboden door de stichting Fitkids !