Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Daarnaast behandelt de kinderfysiotherapeut ook pijnklachten aan het bewegingsapparaat van kinderen en jeugdigen.

Wij werken samen met diverse andere disciplines zoals:

Logopedisten, podotherapeuten, diëtisten, kinderpsychologen, jeugdartsen, huisartsen, intern begeleiders, kinderartsen, medisch specialisten en veel meer!

 

Kinderfysiotherapeuten worden ook regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of contactstoornis het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen.

 

Tijdens de kinderfysiotherapie zijn we gericht op de voorwaarden (motorisch, sociaal emotioneel en cognitief) die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.
Hierbij valt o.a. te denken aan specifieke gedragskennis o.a. bij ASS, AD(H)D, PDD-NOS, hechtingsproblemen, verstandelijke beperking, dyslexie, Down syndroom, concentratieproblemen, etc.

 

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek en spel bereikt kan worden.

 

Binnen de praktijk voor Fysiotherapie Schmitz zijn twee geregistreerde kinderfysiotherapeuten werkzaam: Peter Paul Schmitz en Nancy Stokkers.

 

Wat is kinderfysiotherapie?
Een kind moet nog van alles leren. De meeste kinderen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen, ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek en groeien zo tot volwassenheid. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat.

 

Wanneer ga je naar de kinderfysiotherapeut?
Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, kan door de kinderfysiotherapeut vastgesteld worden, of de ontwikkeling van uw kind vertraagd is of afwijkend.
Indicaties waarvoor u bij de kinderfysiotherapeut terecht kunt zijn bijvoorbeeld:

  • “Mijn baby heeft een voorkeurshouding of beweegt anders”
  • “Mijn peuter heeft moeite met lopen, springen of knutselwerkjes”
  • “Mijn kleuter heeft moeite met huppelen, springen, klauteren, bal gooien/vangen, fietsen of knutselwerkjes”
  • “Mijn schoolgaande kind heeft moeite met schrijven of sportvaardigheden o.a. zwemmen, balsporten of gym op school”

 

Mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie:
– Aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
– Afwijkend looppatroon
– Ademhalingsproblematiek
– Afwijkende stand voet/enkel
– Asymmetrische zuigeling

Afgeplat hoofdje bij baby’s

De schedel van uw baby is tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht. Slaap- en speelhoudingen kunnen invloed uitoefenen op de vorm van het hoofdje. Het is daarom wenselijk dat uw baby in afwisselende houdingen slaapt en speelt. Daarmee voorkomt u dat uw baby een ‘voorkeurshouding’ ontwikkelt. Met voorkeurshouding wordt bedoeld dat de baby het hoofd bijna altijd naar één kant gedraaid houdt, meestal naar rechts. Niet alleen als hij slaapt, maar vaak ook als hij wakker is. Een sterke voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan één kant een afplatting krijgt en daardoor scheefgroeit. Als gevolg van zo’n afplatting kan het hele lichaam te veel in dezelfde houding gaan liggen. Dat kan de ontwikkeling van uw kind nadelig beïnvloeden. Een voorkeurshouding kan soms ook leiden tot een afplatting van het achterhoofd. De kinderfysiotherapeut kan door middel van adviezen en oefeningen bijdragen aan het verminderen van de voorkeurshouding. Daarmee wordt het verder afplatten van het hoofdje voorkomen.

 

Door middel van een meting van het hoofdje kan de kinderfysiotherapeut de mate van afplatting objectiveren. Dit wordt indien nodig bij een kalenderleeftijd van 3 maanden gedaan en nogmaals herhaald bij een leeftijd van 5,5 maand.

 

Sommige kinderen kunnen last hebben van:

– Astma
– Cerebrale parese
– Developmental coördination disorder (DCD)
– Houdingsafwijkingen
– Huilbaby
– Jeugdreuma
– Kracht en /of conditieproblemen
– Motorische ontwikkelingsachterstand

Of uw kind heeft moeite met rennen of springen, valt vaak of is angstig om te bewegen
– Motorische schrijfproblemen

 

Bij deze klachten kan een kinderfysiotherapeut goed helpen.

 

Niet alle kinderen beschikken over de specifieke motorische vaardigheid die het schrijven mogelijk maakt. Een schrijfprobleem kan als motorisch probleem op zichzelf staan, of samenhangen met problemen op meer domeinen. Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling van motorische schrijfproblemen gaat in op schrijven als (complexe) motorische vaardigheid volgens de recente NVFK Evidence Statement “Kinderen met motorische schrijfproblemen”.

 

Allereerst volgt er een uitgebreid gesprek over de problemen die uw kind bij het schrijven ondervindt. Vaak wordt er ook informatie op school ingewonnen over de manier waarop uw kind schrijft en waar de problemen uit bestaan. Daarna volgen er gerichte testen om het schrijfprobleem van uw kind goed te kunnen analyseren.
Na het onderzoek en de analyse wordt er samen met U en uw kind een behandelplan opgesteld, indien er sprake is van een motorisch schrijfprobleem. Hierbij volgt ook een terugkoppeling naar school om het schrijfprobleem van het kind toe te lichten en de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

(Kinderfysiotherapie bij motorische schrijfproblemen kan zowel geïndiceerd zijn bij kinderen van de basisschool als kinderen in de eerste klas op het voortgezet onderwijs)

 

– Orthopedische afwijkingen
– Pijnklachten aan het bewegingsapparaat
– Plexus brachialis laesie
– Pre/dysmature kind
– Sensomotorische problematiek
– Spierspanning, te hoog of te laag
– Spiertonusproblemen
– Spina bifida
– Sportgerelateerde klachten
– Sportkeuze vragen
– Verworven hersenletsel

 

Hoe werken wij?
Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke, signalerende taak. Via de huisarts of arts-specialist wordt het kind verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Maar u kunt ook zelf besluiten een consult aan te vragen bij de kinderfysiotherapeut wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind.

 

De kinderfysiotherapeut gaat na een uitgebreid intake-gesprek over de gesignaleerde problemen uw kind nu observeren en onderzoeken. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de motorische vaardigheden, wordt indien nodig of gewenst informatie ingewonnen bij verzorgers, school en eventueel anderen. Contact opnemen met derden gebeurt altijd met toestemming van de ouders/verzorgers.

 

Afhankelijk van gesignaleerde problemen zal de kinderfysiotherapeut het onderzoek starten. Hij/zij maakt hiervoor gebruik van betrouwbare motorische testen. Hiermee kan het motorisch niveau van uw kind worden bepaald voor de grove en fijne motoriek. Er zijn ook testen om het handschrift van uw kind te beoordelen. Mocht u kind problemen ondervinden in het volhouden van (sport)activiteiten, kunnen er testen worden gedaan om de conditie en kracht van uw kind in vergelijking tot leeftijdsgenoten te bepalen.

 

Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut samen met u een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren, de conditie te verbeteren, etc. Dit is geheel afhankelijk van de problemen zoals deze ervaren worden door u of uw kind. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol. De praktijk beschikt over kindgericht oefenmateriaal om het plezier in bewegen te vergroten en specifieke functies uit te lokken.

 

Kind en ouders/verzorgers
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers nauw bij de behandeling zodat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben de ouders/verzorgers meer mogelijkheden om het kind in zijn dagelijks functioneren te begrijpen en te begeleiden.

 

Als het nodig is, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. Hiervoor is echter een verwijzing van behandelende (huis)arts nodig.

 

Behandelaanbod
Mogelijke behandelvormen:
Uw kind kan zowel individueel als in een (klein) groepje worden behandeld. Hierbij gaan we altijd uit van de meest zinvolle behandelsetting voor uw kind.

 

Fitkids
Bij Fitkids kunnen kinderen met een (motorische) beperking lekker sporten en bewegen. Uw kind traint in een groepje onder begeleiding van kinderfysiotherapeuten die speciaal voor elk kind een eigen bewegingsprogramma uitstippelen. Het doel hiervan is om lekker te bewegen, conditie te verbeteren of fit(ter)te worden om met regulier sportaanbod mee te kunnen doen. Daarnaast kan het ook zijn dat er specifieke klachten zijn die door middel van het gericht bewegen en oefenen verminderen of zelfs geheel verdwijnen.
www.fitkids.nl
Fitkids – Effectstudie

 

 

Podo- Fysio Spreekuur.
Op afspraak wordt er op maandagmiddag bij Fysiotherapie Schmitz in het Gezondheidscentrum Haaksbergen , een gezamenlijk spreekuur door de podotherapeut en (kinder)fysiotherapeut gehouden.

 

Fysiotherapeut Peter Paul Schmitz zal samen met podotherapeut bij Podotherapiepraktijk Wender het spreekuur verzorgen.
Bij indicaties voor het spreekuur moet worden gedacht aan hielspoor, enkelklachten, achillespeesproblematiek, scheenbeenklachten etcetera. Maar ook aan problemen rond de kindervoet waaronder een afwijkend looppatroon, hielpijn of achillespeesklachten.

 

Voor meer informatie hierover, of aanmeldingen voor dit spreekuur kunt u telefonisch contact opnemen.

Voor nadere informatie betreffende de kinderfysiotherapie verwijzen wij u naar de website van het NVFK (Nederlandse vereniging voor Kinderfysiotherapie): www.nvfk.kngf.nl

Daarnaast vindt u informatie op de site:
www.tym.nl

 

Basisverzekering
Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een niet-chronische aandoening: max. 18 behandelingen.

Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening: volledige vergoeding.
Voor de basisverzekering geldt voor kinderen GEEN eigen risico.

 

Aanvullende verzekering
Naast de basisverzekering is er de mogelijkheid om U middels verschillende pakketten aanvullend te verzekeren en hebben veel aanvullende pakketten een ruime vergoeding voor kinderfysiotherapie.

 

www.kinderfysiotherapeut.com